Text/HTML

 
סוד הקסם (הכסף) של מסלול הצעירים במעברות
 
 
 
 
מקור הכנסה
סכום ₪
+
תשלום מלא עבור תואר באוניברסיטה - בגין הורים
52,000
+
מקבלים מלגת קיום + שכר דירה
153,600
+
עובדים לכיסם בכול התקופה
105,000
+
מקבלים את מענק השחרור והפיקדון
22,000
+
צבירה של פנסיה בתקופת הלימודים
15,150
+
מקבלים בונוסים בתקופת הלימודים
15,000
+
צוברים זכות לדמי עזיבה על תקופת הלימודים
17,500
+
טיול לחו"ל
17,000
+
מקבלים תקציב ריהוט בגיל 30
30,439
+
מקבלים ביטוח בריאות בזמן המסלול
8,640
+
מקבלים טיפולי שיניים בזמן המסלול
2,880
+++
אין שום התחייבות בזמן המסלול ובסופו
0
 
סכ"ה שווי המסלול
439,209
 
סכ"ה מקופת הקיבוץ
294,709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מוגש כחומר למחשבה ומידע לציבור
 
 
 
 
 
עריכה - אורי שלם
 
 

הוסף תוכן...

תחשיב מסלול צעירים עד גיל 30

  תחשיב הוצאות והכנסות בתקופת מסלול הצעירים (8 שנים)    
             
תשלום עבור לימודים 52,000  בין הורים מחוץ לתחשיב    
             
סעיף הכנסה סכום הערות        
תקציב למשתחרר 3,659          
תקציב בשנת עבודה בקיבוץ 28,800 12 X 2400        
טיול לחול בגין שנה עבודה בקיבוץ 17,000          
מלגת סטודנט ל- 4 שנים 86,400 48 X 1800        
שכר דירה ל- 4 שנים 67,200          
בונוסים ל- 5 שנים 15,000          
תקציב ריהוט 30,439          
מענק שחרור + פיקדון 23,600          
הכנסות מעבודה בזמן הלימודים 4 שנים 120,000 2500 X 48        
הכנסות מעבודה בשאר המסלול (2.5 שנים)  120,000 4000 X 30        
סה"כ הכנסות בתקופה של 8 שנים 512,098          
צבירת קרן פנסיה במהלך המסלול 3,600  3%מהמשכורת   לא מחושב    
קרן פנסיה בגיל 30 16,000     לא מחושב    
דמי עזיבה 17,500 3500 X 5   לא מחושב    
             
הכנסה חודשית ממוצעת בתקופת המסלול  5,334          
הוצאות קיום חודשית 3,138 ממוצע בין עלות קיום בתקופת המסלול ובשהות בקיבוץ
חיסכון מצטבר לתקופה של 8 שנים 210,898          
             
             
הסכום שיוצא מקופת הקיבוץ בתקופת המסלול 248,498 לא כולל קרן פנסיה דמי עזיבה ותשלום על לימודים בגין הורים
 הכנסות מעבודה וממקורות שונים 240,000          
             
                                                                                      עריכה ואיסוף נתונים - אורי שלם

תחשיב במקרה שהצעיר עוזב בגיל 32

 
תחשיב חשבון הוצאות והכנסות בתקופת מסלול הצעירים אם יעזוב את הקיבוץ בגיל 32
 
             
תשלום עבור לימודים 52,000 בגין הורים מחוץ לתחשיב      
             
סעיף הכנסה סכום הערות        
תקציב למשתחרר 3659          
תקציב בשנת עבודה בקיבוץ 21600 1800 X 12        
טיול לחול בגין שנה עבודה בקיבוץ 17000          
מלגת סטודנט ל- 4 שנים 86400          
שכר דירה ל- 4 שנים 67200          
בונוסים ל- 7 שנים 27000          
תקציב ריהוט 30439          
מענק שחרור + פיקדון 23600          
 מעבודה בזמן הלימודים 4 שנים 120000 2500 X 48        
הכנסות מעבודה בשאר המסלול (2.5 שנים)  120000 4000 X 30   שכר מינימום, סביר להניח שניתן להרוויח יותר. 
תקציב בזמן חברות שנתיים 64800 2700 X 24        
דמי עזיבה 49000 3500 X 7        
קרן פנסיה שנצברה בקיבוץ 32000 לא מחושב        
קרו פנסיה שנצברה בזמן המסלול 3600 לא מחושב        
סה"כ הכנסות בתקופה של 10 שנים 630698          
הכנסה חודשית ממוצעת בתקופת המסלול  5255.8          
הוצאות קיום חודשית 3050   ממוצע בין עלות קיום בתקופת המסלול ובשהות בקיבוץ
חיסכון מצטבר לתקופה של 10 שנים 264698          
             
דמי העזיבה שייקבל חבר לאחר 40 שנות עבודה יהיו כ- 373,500 ₪  
               
הסגכום המירבי שנחסך לחבר בתוכנית מפל  לאחר 35 אמור להיות כ- 100,000 ₪        
               
הסכום שהגיע מקופת הקיבוץ 334,298   ללא 52 אלף מימון לימודים בגין הורים
הסכום שהגיע ממקורות אחרים 243,600          

.